Natuur & InfrastructuurNieuws

Overheid ondermijnt bescherming Waddenzee

Uit de evaluatie van het Beheerplan Natura-2000 Waddenzee blijkt dat de Nederlandse overheid zélf haar eigen beschermingsdoelen in de weg zit door vergunningen af te geven voor schadelijke activiteiten. De Waddenvereniging is boos.

De evaluatie volgt op een al even pijnlijk besluit van 18 landen in het UNESCO Werelderfgoed Comité afgelopen jaar waaruit blijkt dat de Nederlandse, Duitse en Deense overheden de Waddenzee niet goed genoeg beschermen. Daarnaast bleek recent dat Nederland ook andere internationale verdragen die betrekking hebben op de Waddenzee, niet goed naleeft.

Beschermde natuur

In 2009 werd de Waddenzee aangewezen als Natura 2000-gebied en daarmee moet de Nederlandse overheid het gebied volgens de wet zodanig beheren, dat de natuur in stand gehouden wordt en op sommige punten ook verbetert. Om die beheerdoelen te halen wordt eens in de 6 tot 12 jaar een beheerplan gemaakt door Rijkswaterstaat. Het beheerplan 2016-2022 is nu geëvalueerd, en de conclusie is niet mals: de instandhoudingsdoelen voor de natuur zijn niet gehaald. In gewone mensentaal: het beheerplan is niet succesvol geweest en de natuur van de Waddenzee is de afgelopen periode niet goed genoeg beschermd.

Vergunningverlening zit natuurbescherming in de weg

Om te beoordelen of het goed gaat met de natuur, wordt gekeken naar soorten (dieren en planten) en leefgebieden (habitats). Voor veel van deze leefgebieden en soorten geldt dat ze in omvang of kwaliteit zijn afgenomen of niet zijn toegenomen, zoals eigenlijk de bedoeling is. Zo is het aandeel oude mosselbanken niet wezenlijk verbeterd en is er sprake van een te lage visbiomassa (minder grote vissen). Ook voldoet de waterkwaliteit niet en is er sprake van een afname van diverse vogels, zoals de scholekster en de eider. Een belangrijke oorzaak voor het niet verbeteren van de natuur, is de menselijke activiteit in het gebied, waarbij te intensieve bodemberoering als belangrijke factor wordt genoemd in de evaluatie. Vergunningen voor deze activiteiten worden afgegeven door het ministerie van LNV of de provincies, zonder rekening te houden met kennisleemten en cumulatieve effecten. Deze vergunde activiteiten zitten de grootste natuurbeheerder Rijkswaterstaat vervolgens in de weg bij het bereiken van bepaalde natuurdoelen, waar zij voor verantwoordelijk is.

Afspraken over natuurbescherming

De Waddenvereniging pleit al langere tijd voor het maken van heldere keuzes om de natuur in de Waddenzee te beschermen en te herstellen: “Dat kan bijvoorbeeld in een Beleidskader Natuur Waddenzee, waar ook strenge voorwaarden voor vergunningverlening in worden opgenomen. Zolang dat nieuwe beleid van de Minister voor Natuur en Stikstof er niet is, rest ons en anderen niets anders dan bij elke schadelijke activiteit (juridische) actie te ondernemen. Waar de overheid faalt in het beschermen van de Waddenzee als natuurgebied en UNESCO-werelderfgoed, vechten wij noodgedwongen de nieuwe gaswinningsvergunning aan, verzetten we ons tegen onnodig veel baggeren, pleiten we voor duurzaam toerisme en maakten we bezwaar tegen de gedoogvergunning van de bodemberoerende garnalenvisserij.”

Aanbevelingen

De evaluatie van het beheerplan beschrijft een flink aantal knelpunten en doet aanbevelingen. Denk daarbij aan het beperken van de intensiteit van garnalenvisserij, het verminderen van baggeren, het uitbreiden van monitoring en het verbreden van onderzoek. Ook toezicht en handhaving moet nog flink verbeteren. De aanbevelingen uit de evaluatie zijn in lijn met het ‘huiswerk’ dat UNESCO eerder aan Nederland gaf. Daarnaast heeft de Waddenacademie een heel aantal beleidsaanbevelingen gedaan naar aanleiding van de problemen rond het naleven van internationale verdragen die betrekking hebben op de Waddenzee.

Als Nederland de Waddenzee daadwerkelijk als waardevol, beschermd natuurgebied op wereldschaal ziet, moet het Rijk nu keuzes maken: stoppen met schadelijke activiteiten, de Waddenzee met rust laten en ruimte geven aan de zee.

Lees het hele verhaal op de website van de Waddenvereniging

Lees hier het rapport: Natura 2000-beheerplan Waddenzee