FVEN nieuws

Beleidsplan 2020-2022 FVEN

Het doel van dit Beleidsplan is samen met de Behoudsorganisaties (BO’s) de richting van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) te bepalen en uit te voeren.

Hieronder de veranderende rol van de FVEN in de wereld van het Mobiele Erfgoed. Gepleit wordt om platgetreden paden te verlaten en een nieuwe koers te varen: naar een nationale sterke kennis instelling op het gebied van Maritiem Erfgoed. Van het Algemeen Bestuur (AB) wordt hier een uitspraak verwacht: gaat het roer om of niet?

De veranderende rol van de FVEN in de wereld van het Mobiele Erfgoed in Nederland

Historisch perspectief

Al meer dan dertig jaar heeft de koepelorganisatie FVEN en haar voorloper FONV de belangen van het Varend Erfgoed behartigd.

De FVEN heeft een enorme cultuurhistorische, technische en juridische expertise opgebouwd over het gehele Nederlands Varend Erfgoed. Door dit alles wordt de FVEN door overheden en organisaties in binnen- en buitenland beschouwd als dé overkoepelende organisatie van Varend Erfgoed in Nederland.

De stakeholders

 • De eigenaren van Varend Erfgoed (hobby, kennis en kunde, doorgeven van Varend Erfgoed)
 • Politici en beleidsmakers (bijdragen in stand houden)
 • Banken (financiering)
 • Werven (werkgelegenheid en kennis)
 • VVV’s (bezoekers en toeristen evenementen)

Naar een landelijke organisatie voor het Maritiem Erfgoed?

De FVEN wil komen tot een kenniscentrum op maritiem gebied. Voor het Varend Erfgoed zijn er voldoende aangrijpingspunten:

 • Wettelijke bescherming maritiem erfgoed;
 • Duurzaamheid;
 • Veiligheid;
 • Onderwijs;
 • Scheepsbouw en restauratie

Dit zijn stuk voor stuk onderwerpen die de capaciteiten van de FVEN en de BO’s als vrijwilligers organisaties al gauw te boven gaan en die vooral het algemene, maatschappelijke belang betreffen.

De FVEN acht wettelijke erkenning van het maatschappelijk belang van Varend Erfgoed en de bijbehorende infrastructuur van nationaal belang; Dit moet blijken uit:

 • Erkenning van de inspanningen van particulieren om dit maatschappelijk belang te waarborgen;
 • Het opnemen van Varend Erfgoed in Omgevingsvisies;
 • Onderzoek naar een realiseerbare vorm van wettelijke bescherming van Varend Erfgoed, en vergelijkbaar met de monumentenbescherming van Varend Erfgoed in andere Europese landen.
 • Faciliteiten van de overheid voor FVEN en de BO’s om het RVEN verder te vullen en te optimaliseren;
 • Uitzonderingsposities van Varend Erfgoed in lokale en internationale wet- en regelgeving, bij voorkeur samen met de BO’s die het betreft;
 • Daadwerkelijke (ook met name financiële) structurele ondersteuning vanuit de overheid om Varend Erfgoed (voor Nederland) te behouden;
 • Aanhaken bij – of op zijn minst stappen zetten naar – de regelingen op fiscaal- en subsidiegebied, die voor onroerend goed al decennia lang gelden.

Plannen voor 2020

Niet alleen maar op de winkel passen

Het in 2017 aangetreden Dagelijks Bestuur heeft de FVEN gebracht naar een beter toekomstbestendig model. Hiermee is deze taak niet ten einde. Voortdurend wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen van de organisatie. 

Met een sterke professionele organisatie, die de thema’s kan oppakken en behandelen, kan het Varend Erfgoed een veel betere positie binnen het gehele culturele erfgoed krijgen en kan de FVEN nog duidelijker als belangenbehartiger van de BO’s optreden.

Voorts zal er in het jaar 2020 en periode van bezinning over de relatie met het Mobiele Collectie Nederland (MCN) worden ingelast. Hierbij zijn de volgende overwegingen aan de orde:

 1. De verschillen tussen de sectoren binnen de Mobiele Collectie Nederland (MCN) nopen de FVEN ertoe, ”eigen” contacten op te bouwen met onder andere OC&W, RCE, Tweede Kamer en Europese Commissie, alsmede met andere Europese varend erfgoed organisaties.
 2. De FVEN geeft er de voorkeur aan om de samenwerking binnen de MCN voort te zetten inzake de volgende punten:
 3. Focus op – en beperking tot drie kerntaken, te weten:
  • Inrichten en uitwerken van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.
  • Overleg omtrent de knelpuntenlijst met OC & W
  • Organisatie van het Nationaal Congres Mobiel Erfgoed, met het doel de MCN breed uit te dragen.
 4. Werken conform Code Cultural Governance en het opstellen van een beleid omtrent inhuur van derden dat hieraan uitvoering geeft.
 5. Indien de samenwerking binnen MCN de eigen lijn van de FVEN onvoldoende ruimte krijgt en/of niet door MCN aan de uitgangspunten van de FVEN wordt voldaan, zal de FVEN overwegen haar positie binnen MCN op te geven.
 6. De evaluatie van de ontwikkelingen bij MCN en de positie van de FVEN hierin vindt jaarlijks in het najaar plaats. De conclusies daarvan worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de FVEN in haar oktober vergadering 2020.

Eind 2019 ontstaan vacatures in het Dagelijks Bestuur (DB) die opnieuw ingevuld moeten worden. De slechte bestuurs-situatie van 2017 dient vermeden te worden.

2020 wordt het jaar van het volgende bestuur. Inmiddels zijn een nieuwe secretaris en penningmeester aangetreden. Aan de BO’s is gevraagd kandidaten aan te leveren voor het volgende DB van FVEN.

Prioriteiten in aandachtsgebieden FVEN

Wat gaan we doen waar liggen onze strategische prioriteiten (voor 2020); de punten van de oktober 2019 vergadering zijn hieraan toegevoegd

Organisatie FVEN

 • Het nieuwe elan in de organisatie voortzetten met een hechte samenwerking met de BO’s in het AB, ondersteund door vakkundige adviseurs.
 • Het uitbreiden met nieuwe BO’s, waarmee de FVEN een brede vertegenwoordiging realiseert voor Varend Erfgoed.
 • Meer samenhang in lobby werk: FIM, MCN, H24, OTNB, EMH, branche overleg, e.v.
 • Onderzoeken of ‘Restauratiebudget’ middels de Mondriaan Stichting kan worden geprolongeerd.
 • Samenwerking met een vernieuwd en vooral op de maritieme sector gericht MEC en ander professionele organisaties.
 • Discussie toelating seriebouw, ouder dan 50 jaar.
 • BO’s waar mogelijk stimuleren en ondersteunen bij ‘jeugd-promotie-programma’s’.

Belangenbehartiging  

 • FVEN spreekt namens het Varend Erfgoed in Nederland als onderdeel van  mobiel erfgoed, zoals opgenomen in de Erfgoedwet als cultuurhistorisch waardevol erfgoed.
 • Lobby in de Tweede Kamer en bij de Europese Commissie.
 • Varend Erfgoed belangen behartigen en blijven inbrengen op de agenda van de andere erfgoedorganisaties, zoals FIM, FIEN, Heemschut, EMH.
 • In overleg komen c.q. blijven met beleidsmakers (bij overheden). (FVEN DB is al deelnemer in het Knelpuntenoverleg (OC&W – MCN), OTNB en Brancheoverleg (I&W , IL&T), BZ (Omgevingswet) en Financiën (Scheepshypotheken) en European Maritime Heritage (EMH).)
 • Deelnemen in discussies rond Wet- en Regelgeving voor Varend Erfgoed.
 • Support aan de Stichting Adviesorgaan Traditioneel Vaartuig t.b.v. de uitwerking van Hoofdstuk 24 ES-TRIN (Europese regelgeving).

RVEN                         

 • Vullen RVEN vanuit registratie systemen van de BO’s.
 • Discussie over Varend Erfgoed dat geen of weinig meerwaarde biedt.
 • Toegankelijkheid voor publiek (website), eigenaren en BO’s vergroten.
 • Communicatiecampagne om belang RVEN te benadrukken.
 • Stimuleren schepen die in RVEN staan aan te melden bij NRME.

Communicatie            

 • De samenwerking en verbondenheid binnen de FVEN met betrekking van de 15 BO’s en 3 musea.
 • Website, RVEN, Scheepspost, Facebook, Twitter account openen en benutten.
 • Bij “workshops” breed BO’s uitnodigen.
 • “Jaarlijks rondje langs de velden” (bezoeken alle BO’s) met persoonlijke gedachtewisseling over wensen BO’s en nut FVEN.
 • Privacy regels bewaken.
 • Presentatie FVEN en BO’s op beurzen (BOOT Holland, TSB Den Helder, Houtbouw).
 • Presentatie FVEN bij “natte evenementen”: Sail A’dam, andere Sails.
 • FVEN laten zien door middel van aanbrengtochten.
 • Organisatie van “BOBO-tocht”: Sail-Ins of bijv. een “parlementariërs tocht”.
 • Zo mogelijk een onderzoek naar de Maatschappelijke Kosten en Baten van Varend Erfgoed.
 • Zo mogelijk deelname aan het VNG congres in Hoorn in juni 2020 met een presentatie van FVEN tijdens een vaartocht.

Fondsenwerving                                

 • Eigen sponsoring organiseren via een derde partij.
 • Adverteerders benaderen voor website en RVEN.
 • Contacten versterken met fondsen (o.a. Mondriaanfonds, PBCF, Fonds voor Cultuurparticipatie, etc.) voor incidentele bijdragen.        

Kennisdeling   

 • Gebruik maken van kennis bij BO’s.
 • Via MCN met andere Mobiele Erfgoed federaties/stichtingen.
 • Via MEC een digitaal portaal Mobiel Erfgoed.
 • Via contacten met ministeries en lokale overheden.
 • Via EMH contacten met de Europese maritieme organisaties.

Middelen

De begroting van de kosten voor het volgende kalenderjaar wordt door de AB vergadering in september goedgekeurd. Op basis daarvan worden ook de bijdragen van de BO’s vastgesteld en tegelijkertijd goedgekeurd.

De FVEN moet actief op zoek naar externe financiering om zodoende voldoende financiële armslag te krijgen. Er zullen contacten worden gelegd met adverteerders om tot een regelmatige stroom van inkomsten te komen.

De contributie van de BO’s was tot 2020 onvoldoende voor de belangenbehartiging en het overige werk dat de FVEN op zich neemt (zie de plannen 2020). In 2019 zijn alternatieven aan het AB voorgelegd. Een nieuwe bijdrage regeling zal stapsgewijs worden ingevoerd ingaande 2020-2022.

Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland
Gevestigd te Amsterdam
Secretariaat: secr@fven.nl
www.fven.nl
Kamer van Koophandel: 806504043

Het complete beleidsplan vindt je hier