FVEN nieuws

FVEN krijgt ontheffing van duurzaamheidseisen voor Amsterdams Varend Erfgoed

Wethouder de Vries van de gemeente Amsterdam is op 1 juni de FVEN tegemoet gekomen na hun noodkreet over zowel de gestegen prijzen voor vaarvignetten als over de voorgenomen duurzaamheidseisen. Een ontheffing voor Amsterdams Varend Erfgoed betreffende de duurzaamheidseisen is toegezegd, nu de rest nog.

Ook opduwer Themis (VM) kan na 2025 in Amsterdam blijven varen

Duurzaamheid
De deelname van een FVEN-bestuurder aan vergaderingen op het Amsterdamse stadhuis met diverse partijen over duurzaamheidseisen, heeft geleid tot het volgende resultaat op het terrein van de duurzaamheid voor het Amsterdamse Varend Erfgoed.

Voor pleziervaart heeft Amsterdam in de ‘Nota Varen Deel 2’ het duurzaamheidsbeleid vastgesteld: pleziervaart moet vanaf 2025 uitstootvrij varen in het Centrum, en buiten het Centrum geldt dit vanaf 2030. Het college heeft op basis van het raadsadres en het gevoerde overleg besloten een uitzondering te maken in de vorm van een ontheffing van de verduurzamingseis voor Varend Erfgoed pleziervaart in Amsterdam, in eerste instantie tot 2030. Hierdoor kan het Varend Erfgoed dus blijven varen op het Amsterdamse binnenwater.

De voorwaarden om voor zo’n ontheffing in aanmerking te komen zijn:

  • het vaartuig is opgenomen in het register van de FVEN;
  • de eigenaar van het vaartuig is in het bezit van een bewijs van inschrijving in het register van de FVEN;
  • het vaartuig beschikt over een Binnenhavengeldvignet

De ontheffing kan ruim voor 2025 worden aangevraagd. Voor de ontheffing moet eenmaal leges worden betaald, hoeveel is nog onduidelijk. Dit geldt dus uitsluitend voor Varend Erfgoed dat in Amsterdam ligplaats heeft.

Hoe zit het met Varend Erfgoed dat geen ligplaats heeft in Amsterdams water? Even afgezien van de vraag of de doorvaartroutes door Amsterdam buiten de duurzaamheidseisen blijven (dit is nog onderwerp van discussie, de FVEN is daar uiteraard een sterk voorstander van), schrijft de Amsterdamse wethouder het volgende:

“Voor vaartuigen van buiten Amsterdam, die varen met een doorvaartvignet, zal een vrijstelling komen op de verduurzamingseis bij bepaalde evenementen. Een voorwaarde is dat het evenement zich richt op het tonen van Varend Erfgoed pleziervaart.“

De FVEN vindt het jammer als Varend Erfgoed van buiten Amsterdam alleen in Amsterdam zou mogen varen als er een nautisch evenement is. De FVEN is van mening dat alle in haar register geregistreerde Varend Erfgoed schepen in aanmerking zouden moeten komen voor een aan een doorvaartvignet gekoppelde ontheffing. De FVEN-vertegenwoordiger in het Amsterdams overleg zal dit blijven bepleiten.

Binnenhavengeldvignet
Helaas geeft de wethouder van de gemeente Amsterdam geen enkele opening als het gaat om een aanpassing van de tarieven voor het Binnenhavengeldvignet voor Varend Erfgoed schepen. De FVEN is hier bijzonder teleurgesteld over en vindt het jammer dat de gemeente niet ingaat op de argumenten die wij hier in ons raadsadres voor hebben aangedragen. De FVEN zal hierover in gesprek gaan met de verantwoordelijke ambtenaren en met de wethouder om te pogen dit tij alsnog te keren.

Passantenhaven
Ook ten aanzien van de lang gekoesterde wens van de FVEN om voor Varend Erfgoed een passantenhaven in Amsterdam aan te wijzen, gaat de gemeente voorbij aan hetgeen wij hiermee voor ogen hebben. Wellicht hebben we niet duidelijk genoeg gemaakt wat we bedoelen, daarom zullen we het plan dat we hiervoor schreven nogmaals onder de aandacht brengen van de wethouder en met hem een gesprek hierover aangaan.

Hans van Nispen DB-lid en voorzitter duurzaamheidscommissie FVEN

Afbeelding: sleepboot Borneo met ligplaats in de Keizersgracht