FVEN nieuws

Beleidsplannen FVEN 2018-2020 in het Algemeen Bestuur goedgekeurd

De beleidsplannen van de FVEN 2018-2020 in het Algemeen Bestuur goedgekeurd. Hieronder volgt de samenvatting. Het doel van dit Beleidsplan is samen met de BO’s opnieuw de richting van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN)te bepalen.

Daartoe wordt eerst teruggekeken naar het resultaat van de jaren voor 2018. Belangrijk daarbij is de geringe betrokkenheid van de BO’s bij de uitvoering van de taken waar de FVEN zich voor gesteld ziet. Toch is er ook veel goeds tot stand gekomen. Dankzij grote betrokkenheid van enkele leden is het Register Varend Erfgoed Nederland opgezet. Het Dagelijks Bestuur, hoe klein ook in getal, heeft tevens met de hulp van de adviseurs een waaier aan contacten gelegd en daarmee FVEN goed onder de aandacht van de diverse stakeholders gebracht.

Eind 2017 is met de meeste vertegenwoordigers van de BO’s van gedachten gewisseld over hoe het verder moet met het bestuur van FVEN. Dat heeft geleid tot een Kernteam, dat in ieder geval in 2018 het Dagelijks Bestuur vervangt. 2018 wordt het jaar van het opnieuw inrichten van de organisatie, waarbij een grotere participatie van de BO’s wordt verwacht. Met 16 aangesloten BO’s moet het mogelijk zijn dit te realiseren.

Door middel van een SWOT analyse worden sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen aangegeven, waarbij de sterktes en kansen in de meerderheid zijn. Dit zal uitgangspunt vormen voor de aanpak de komende periode. De visie moet leiden tot een echte erkenning van het Varend Erfgoed. Daartoe is een regelmatig contact met het Ministerie van OC&W, de lagere overheden en de zusterorganisaties binnen het Mobiele Erfgoed noodzakelijk, maar ook in Europa.

Dit is mede belangrijk in het kader van de steeds veranderende wet- en regelgeving binnen Nederland en binnen Europa. Op grond van de statutaire doelstelling van FVEN gaat het om het behartigen van belangen, het coördineren en stimuleren van gezamenlijke activiteiten en het registreren van het Varend Erfgoed. De missie is dan ook: ‘Varend Erfgoed en het netwerk’. FVEN als een hechte organisatie voor en vooral ook door de BO’s.

Voor 2018 is de organisatie opnieuw uitgeschreven en zijn de profielen van het DB nog eens onder de loep genomen. De werk- en projectgroepen, ondersteund door externe adviseurs zullen een nog belangrijker plaats in de organisatie innemen, dan al het geval was. Er is sprake van een strakke planning, waar de BO’s zich aan zullen moeten committeren. Ten aanzien van de ‘middelen’ zal ook een beroep op externe fondsen worden gedaan, gezien de aspiraties van de FVEN. Gelukkig is er zicht op mogelijkheden hiervoor.