FVEN nieuws

Amsterdam maakt mooie woorden over Varend Erfgoed niet waar

De gemeente Amsterdam zegt “historische schepen te willen koesteren voor de charme van de stad”. Mooie woorden, maar ondertussen is het ligplaats-/doorvaarttarief voor historische Varend Erfgoed schepen in Amsterdam voor veel eigenaren niet meer op te brengen. De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) heeft hierover een brandbrief aan de wethouders en gemeenteraad van Amsterdam geschreven en roept scheepseigenaren op protest aan te tekenen.

In 2020 heeft de gemeenteraad de nota Varen deel 2 vastgesteld. Hierin staan beleidsbeslissingen die het Varend Erfgoed hard treffen, namelijk het verhogen van ligplaats- en doorvaarttarieven en het stellen van emissie-eisen. Op 29 februari van dat jaar heeft de FVEN hierover per brief haar zorgen geuit en verzocht om een uitzondering te maken voor Varend Erfgoed schepen. Een motie in de gemeenteraad die hiertoe opriep haalde het net niet. Een tweede motie, die opriep om te onderzoeken hoe die uitzonderingspositie kan worden uitgewerkt, werd met algemene stemmen aangenomen. Nu, bijna een jaar later, is daarmee nog steeds geen voortgang geboekt.

Nieuwe tarieven
De nieuwe tarieven zijn nu bekend. De gemeente verlaagt de tarieven voor schepen die emissie-vrij varen, maar niet voor Varend Erfgoed. Er is geen sprake van een uitzonderingspositie voor het Varend Erfgoed. De tarieven voor de circa 40 historische pleziervaartuigen in Amsterdam die door Waternet als zodanig zijn ingeschreven zijn even hoog als die gelden voor professionele passagiersvaart. Dat gaat om de schepen langer dan 10 meter, maar er is ook nog een groep historische schepen korter dan 10 meter. Eigenaren van Varend Erfgoed schepen geven aan de stad te willen verlaten en elders ligplaats te zoeken. Commerciële jachthavens zijn goedkoper dan de gemeente Amsterdam.

Oproep en advies
De FVEN roept de gemeente op om de tarieven voor Varend Erfgoed schepen zo spoedig mogelijk naar beneden bij te stellen, dan wel deze schepen geheel vrij te stellen.

Bron: persbericht FVEN

Foto: het “Amsterdammertje” de Borneo (16x4m) met ligplaats in de Amsterdamse Heerengracht en opgenomen als Varend Monument in het register van de FVEN.

lees bv ook het artikel op Schuttevaer.nl, alleen voor abonnees