FVEN nieuws

ATV: “Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen”

FUiterlijk 30 december 2018 moest een deel het Varend Erfgoed over een Certificaat van Onderzoek (CvO) beschikken. De  wettelijke certificaatplicht geldt voor alle pleziervaartuigen langer dan 20 meter (of als lengte x breedte x diepgang meer dan 100 kubieke meter is).

Voor certificaat plichtige schepen, die nog geen certificaat hebben, geldt na 31-12-2018 dat het gebruik maken van de overgangsregeling niet meer mogelijk. Optie is nu om te certificeren als nieuw schip (dus aan alle huidige eisen voldoen); of certificeren als Traditioneel Vaartuig (beschreven in Hoofdstuk 24 van ES-TRIN).

Voor de laatste optie moet de vaartuigeigenaar een aanvraag indienen, ondersteund door een uitgebreid onderzoek. Eén van die onderdelen is een advies van een “erkend deskundige voor traditionele vaartuigen” waarin wordt bevestigd dat het vaartuig voldoet aan de eisen die aan traditionele vaartuigen worden gesteld.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) verzocht na te denken over de oprichting van een stichting Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen (ATV). Deze stichting dan een “erkend deskundige voor van traditionele vaartuigen” moeten zijn.

Een werkgroep van de FVEN heeft dit in een aantal vergaderingen uitgewerkt. Op 31 januari 2019 is er een overleg geweest met ILT en heeft ILT geconcludeerd dat de gepresenteerde denklijn ten aanzien ATV er goed uitziet.

De rol van ATV beperkt zich tot het geven van een advies of een vaartuig een Traditioneel vaartuig is. Technisch en nautische beoordeling ligt volledig bij de Commissie van Deskundigen (CvD).

De FVEN heeft ook een begroting gemaakt voor de eerste drie jaar van de stichting ATV. Met name de opstartkosten zijn hoog. FVEN wil niet dat deze kosten verhaald worden op de eerste eigenaren van de potentieel traditionele vaartuigen. IL&T onderzoekt wie dit kan financieren.

Voor meer informatie kijk je hier:

Of kijk hier voor het ES-TRIN, de nieuwbouweisen én Artikel 24 over Traditioneel Vaartuig