Samenwerking OCW en Kustwacht bij maritiem erfgoed

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt samen met de Kustwacht aan de bescherming van het maritieme erfgoed in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het gaat in het bijzonder om scheepswrakken die extra toezicht behoeven vanwege archeologische en historische waarde. Voor het in stand houden van deze scheepswrakken is toezicht en handhaving van belang.

Op de bodem van de Noordzee liggen duizenden wrakken, waarvan vele deel uitmaken van het maritieme erfgoed. Scheepswrakken en archeologische resten die behoren tot het maritieme erfgoed mogen niet worden opgegraven zonder opgravingscertificaat. Losse voorwerpen die op de zeebodem liggen mogen niet worden opgeraapt, verplaatst of meegenomen. Dit is vastgelegd in de Erfgoedwet.

Geen eigen vaartuigen
Vanuit het ministerie van OCW is de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed de formele toezichthouder op maritiem erfgoed. De samenwerking met de Kustwacht is essentieel omdat de Inspectie zelf geen vaartuigen heeft. De Kustwacht heeft de middelen om toezicht te houden op de wraklocaties en de handhaving te ondersteunen.

De samenwerking wordt onderzocht in een pilot-project dat loopt tot september 2021. Op dit moment voert de Kustwacht acht toezichttaken uit in opdracht van zes ministeries. Tijdens de pilot wordt onderzocht of het mogelijk is de taken van het ministerie van OCW structureel aan de Kustwacht te delegeren.

Duiken naar wrakken
Duiken op wraklocaties is toegestaan, tenzij hierdoor verstoring, verplaatsing of verwijdering van cultureel erfgoed optreedt. Wanneer tijdens duiktochten archeologische overblijfselen worden gevonden, is het wel toegestaan deze te fotograferen maar ze mogen niet worden meegenomen of verplaatst.

Afbeelding: in de Infographic geeft de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed aan wat wel en niet is toegestaan op het gebied van onderwater archeologie