Meedingen voor de Hoogendijkprijs 2020? Insturen voor 1 april 2020

In oktober-november 2020 zal de Hoogendijkprijs weer worden uitgereikt. Deze prijs, groot € 1500, is ingesteld in 1992 door de Vereniging Vrienden van het Visserrijmuseum, nu Museum Vlaardingen. Hij herinnert aan Ary Hoogendijk Jzn (1860-1928), auteur van het nog steeds als standaardwerk geldende ‘De grootvisscherij op de Noordzee’ uit 1893.

De prijs wordt uitgeloofd voor de beste publicatie over de Neder­landse zeevisserijgeschiedenis in boekvorm of als tijdschriftar­tikel, verschenen in de periode van twee jaren voorafgaande aan het jaar van uitreiking van de prijs. Omdat de prijs door omstandigheden in 2018 niet is uitgereikt, wordt nu de periode 2016-2019 genomen.

Bij voorkeur berust de studie op onder­zoek van primair historisch bronnenmate­riaal, waartoe ook origi­nele voor­werpen, beeldmate­riaal en ‘oral histo­ry’ gere­kend worden. Het onderwerp dient duidelijk betrekking te hebben op het zeevis­se­rijverleden van Nederland in brede zin. Deze omschrijving laat ruimte voor de historische behande­ling van stof die uiteen­loopt van zuiver technische aspec­ten van het zeevisse­rijbedrijf en zijn nevenbe­drijven tot een veelheid van culturele, economi­sche en maatschap­pelijke ontwikke­lingen in de vissers­plaatsen.

Attenderingen met bibliografische gegevens, zo mogelijk een (digitaal) exemplaar of link vóór 1 april 2020 sturen naar: dr. Jan P. van de Voort,
Email: j.p.vandevoort@upcmail.nl

Lees het gehele artikel op de bron: Maritiem Portal

Afbeelding: In 2017 kreeg drs. Fons Grasveld in Museum Vlaardingen de Hoogendijkprijs uitgereikt voor zijn boek ‘Het lot van de MD3 Anna’