Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed opnieuw open gesteld

Het ministerie van OCW stelt opnieuw geld beschikbaar voor de restauratie en verduurzaming van varend en ander mobiel erfgoed via het Mondriaanfonds. Begin dit jaar was het budget uitgeput. Dat toonde aan dat de behoefte aan deze regeling groot is. Het verzoek aan de minister om dit budget aan te vullen is nu positief beantwoord.

Voor wie en wat?
De Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed is bedoeld voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed met aandacht voor verduurzaming daarvan. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht. De bijdrage is bestemd voor organisaties op het gebied van mobiel erfgoed en kan gezamenlijk met een andere instelling worden aangevraagd.

De bijdrage kan worden gebruikt voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed dat is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed en dat een duidelijke positie inneemt in de verhaallijn van de Toonbeelden, waarmee uitdrukking wordt gegeven aan een bijzonder nationaal of regionaal belang.

Doel is de kwaliteit van bijzonder mobiel erfgoed te versterken en op een duurzame wijze operationeel te houden, waarbij aandacht is voor milieu-, energie- en klimaataspecten.

Kijk hier voor meer info: Mondriaan Fonds

Afbeelding: Stichting tot Behoud van Spakenburger Botters ontvangt een bijdrage om de botter BU 65 te restaureren.